Miljö, TRAKK

De globala målen och TRAKK

För att de Globala målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – inkluderas. De Globala målen är till för alla och alla måste delta aktivt i genomförandet för att vi ska lyckas. Oavsett hur stor eller liten organisationen är och oavsett bransch kan alla bidra till de globala målen. I grunden handlar det om att driva organisationer och företag på ett ansvarsfullt och hållbart sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i företagets verksamhet i alla led. Vi har förmånen att verka i ett land där målen som jämställdhet, rent vatten och utbildningsmöjligheter är självklara för oss men de globala målen är så mycket mer än så. Som utgångspunkt har TRAKK identifierat fem mål som vi prioriterat att fokusera på för att vi här som företag kan skapa störst påverkan.

  1. HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet. TRAKK jobbar bland annat kontinuerligt med analyser av fordonsflottor för att på så sätt identifiera och ersätta fordon och maskiner som kan gå över till miljövänligare och mer hållbara lösningar.

  1. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATION OCH INFRASTRUKTUR

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Transportindustrin står för 23% av världens energirelaterade utsläpp av växthusgaser. TRAKK jobbar varje dag för smartare infrastruktur med miljövänligare fordon och transporter som kör kortare sträckor. Vi skapar underlag och förutsättningarna för att vi och våra kunder skall kunna fatta rätt beslut.

  1. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden. Genom delade resurser och effektivare transporter bidrar TRAKK aktivt till att skapa förutsättningarna för städers minskade miljöpåverkan.

  1. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. Genom ett flertal projekt inom lokal logistik och planering arbetar TRAKK med att minska matsvinn, korta ner transporter och att öka mängden återvinningsmaterial.

  1. GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen.

Internationella investeringar och samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för att målen ska nås, i synnerhet för att tillgodose behoven hos de fattigaste och mest sårbara länderna. Mål 17 utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet. Genom startade och kommande internationella samarbeten verkar TRAKK globalt med att tillsammans med våra partners och kunder sänka den totala miljöpåverkan.