Kvalitetspolicy

I allt arbete som bedrivs hos TRAKK Telematics AB (”TRAKK”) ska vi uppfylla högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Vi arbetar ständigt för att tillse att rätt kvalitet uppnås både för slutprodukten och genom hela processens utförande. För att säkerställa ett effektivt kvalitetsarbete har vi utvecklat ett kvalitetsledningssystem, anpassat efter vår specifika verksamhet, som säkerställer att det finns rutiner, organisation och de resurser som krävs för att vi ska uppfylla såväl våra egna krav som kunders krav på kvalitet. Vårt kvalitetssystem och de systematiserade åtgärderna syftar till att rätt kvalitet planeras, uppnås och kan vidmakthållas.

Kvalitetsarbetet bygger till stor del på engagemanget hos våra kunniga medarbetare och viljan att alltid utföra kunduppdrag som motsvarar våra kunders förväntningar. I det här avseendet är det viktigt att ha en tydlig styrning redan från början för att skapa en stadig grund för det praktiska kvalitetsarbetet. Detta gör vi bland annat genom att väva samman erfarenheter, kvalitetsplaner, egenkontroll, projektgenomgångar, arbetsberedning, avvikelse- och rapporter, och alla andra rutiner till en väl fungerande helhet.

Vårt eget dokumenterade kvalitetsledningssystem är upprättat och bedrivs utifrån de normer som ISO 9000-serien ställer upp. Kvalitetsledningssystemet syftar till att säkerställa att våra projekt utförs med hög kvalitet oavsett beställare, tidpunkt eller utförandepersonal. Vi arbetar ständigt för att tillse att rätt kvalitet uppnås både för slutprodukten och genom hela processens utförande.

Vår kvalitetspolicy, vilken är antagen av företagsledning, bygger på att vi alltid vill möta behovet av väl funderande och hållbara produkter och tjänster. Vi ska ha en helhetssyn på kvalitet och, med alla medarbetares ansvar, verka för att alla våra tjänster och produkter uppfyller våra kunders behov och förväntningar. Detta gör vi genom att:
– I all vår verksamhet ha en dialog med våra kunder om vilka behov och förväntningar som föreligger på tjänsten eller produkten.
– Alla medarbetare i samverkan tar ansvar för tjänsten eller produkten som vi levererar.
– Utföra riskbedömningar inför nya aktiviteter.
– Ge våra medarbetare produktinformation för att öka kunskapen.

TRAKKs kvalitetspolicy är:

Vi står för innovation, service och kvalitet. Vi arbetar för att vara en innovativ och serviceinriktad leverantör som levererar varor och tjänster med hög kvalitet! Innovation ger kunden ett större mervärde. Service ger lyhörda dialoger och korta responstider. Kvalitet ger ett högre värde och en längre livslängd. Vi har en hög ambition och ställer höga krav på oss själva avseende effektivitet, service och kvalitet.

Vi sätter kunden i fokus. Vi ska hjälpa kunden identifiera och tydliggöra behov. Vi är lyhörda för våra kunders behov och önskemål och har resurser att förverkliga såväl små som stora åtgärder. Vi strävar efter att alltid vara kundens första val.

Vi har hög kompetens. Vi tror att rätt person på rätt plats med rätt kompetens är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Vår personal är själva med och utformar sin tjänst vilket har ger oss kompetent och engagerad personal som gärna utvecklas inom företaget.

Vi tar ansvar och ställer krav. Vi tar ett helhetsansvar för vår leverans och ställer högra krav på oss själva, våra leverantörer, underleverantörer, kunder och samarbetspartners. Vi tror på att samarbeten är en viktig nyckel för att förebygga brister och hitta innovativa lösningar. Vi följer alltid gällande lagar, förordningar, normer och föreskrifter samt kontraktskrav.